Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

ПРОЕКТ № BG05M2OP001-5.001-0001 „РАВЕН ДОСТЪП ДО УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯТА НА КРИЗИ“

 

ПРОЕКТ „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През учебната 2020 – 2021 година  НУ “Яне Сандански“ гр. Разлог бе включено в дейностите по проект  № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ който се реализира от  Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързан с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда, които са определени на база необходимостта от краткосрочното им изпълнение.

Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целева група освен учениците са и педагогическите специалисти насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за търсене и използване на електронни образователни ресурси, което от своя страна допълнително би помогнало на учениците за пълноценното им участие в образователния процес.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

  

В НУ “Яне Сандански“ гр. Разлог са осъществени следните дейности:

 

По дейност 1: Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

Предоставени са 11 лаптопа за ученици и 5 лаптопа за учители за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи.

 

По дейност 2: Обучение на ученици. Проведени са обучения на 3 групи от по 6 ученика.

 

По дейност 3: Обучение на учители. Проведени са обучения на 2 групи от по 6 учителя.

 

По дейност 4: Обучение на родители. Проведени са обучения на 1 група от 6 родители.